ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร