messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 933
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี