องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2