องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 830
insert_drive_file พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี