messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายบัญชา พันธ์ุจำปา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.เยาวลักษณ์ มาตราช
ครู คศ.1
นางมยุรี อินทรวิศิษฎ์
ครู คศ.2
นางนิชาภัทร สุวรรณมาโจ
ครู คศ.1
นางอรวรรณ นรสาร
ครู คศ.2
นางสาวปิยนุช พรมนาถ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศรีสมอน บูชาพันธ์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นายชัยณรงค์ อินทร์ตา
พนักงานขับรถ
นางสาวสิรินาถ พรมสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี