ชื่อเรื่อง : จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบะฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง