ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81 -5258 สกลนคร รหัส 011 - 56 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง