ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง