ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า่นบะฮีแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง