ชื่อเรื่อง : จ้างขยายเขตประปาเพื่อการเกษตรบ้านผาอินทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง