ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกหนองไม้ตายบ้านหลักเจ็ด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง