info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 42
เมื่อวาน 232
เดือนนี้ 3,087
เดือนที่แล้ว 8,852
ทั้งหมด 29,692

group ฝ่ายบริหาร
นายสุกันท์ สุนันธรรม
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
นายสุกันท์ สุนันธรรม
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
นายวิชัย บูชาพันธ์
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0899410629
นายวิชัย บูชาพันธ์
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0899410629
นายแสงชัย แก้วก่า
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0956723242
นายแสงชัย แก้วก่า
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0956723242
นายเจษฎา เขื่อนกองแก้ว
เลขานุการนายก อบต.บะฮี
โทร : 0630262415
นายเจษฎา เขื่อนกองแก้ว
เลขานุการนายก อบต.บะฮี
โทร : 0630262415
group ฝ่ายสภา
นายดำรงค์ โทหัต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายดำรงค์ โทหัต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายสุระพล พรมนาถ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายสุระพล พรมนาถ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายวันชัย แก้วก่า
ส.อบต.หมู่ 1
นายวันชัย แก้วก่า
ส.อบต.หมู่ 1
นางสาวเบญจมาศ ขวาอุ่นหล้า
ส.อบต.หมู่ 1
นางสาวเบญจมาศ ขวาอุ่นหล้า
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมนึก วะเกิดเป้ง
ส.อบต.หมู่ 2
นายสมนึก วะเกิดเป้ง
ส.อบต.หมู่ 2
นายเพลิง วันทา
ส.อบต.หมู่2
นายเพลิง วันทา
ส.อบต.หมู่2
นายไพบูลย์ คำแก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายไพบูลย์ คำแก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายจรัญ ศรีไทย
ส.อบต.หมู่4
นายจรัญ ศรีไทย
ส.อบต.หมู่4
นายสมศักดิ์ อาสาสร้อย
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมศักดิ์ อาสาสร้อย
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมวน นรสาร
ส.อบต.หมู่ 5
นายสมวน นรสาร
ส.อบต.หมู่ 5
นายลำไพ โนนศิริ
ส.อบต.หมู่ 6
นายลำไพ โนนศิริ
ส.อบต.หมู่ 6
นายทองพูน ผาอินทร์
ส.อบต.หมู่ 6
นายทองพูน ผาอินทร์
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาญณรงค์ ไชยปัญหา
ส.อบต.หมู่ 7
นายชาญณรงค์ ไชยปัญหา
ส.อบต.หมู่ 7
นายดาวรุ่ง มาตะรัตน์
ส.อบต.หมู่ 7
นายดาวรุ่ง มาตะรัตน์
ส.อบต.หมู่ 7
นายบุญกัน สีพา
ส.อบต.หมู่ 8
นายบุญกัน สีพา
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรศรี จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรศรี จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นางจีราวรรณ สายสร้อย
ส.อบต.หมู่ 9
นางจีราวรรณ สายสร้อย
ส.อบต.หมู่ 9
นางประไพ มุสิเกต
ส.อบต.หมู่ 9
นางประไพ มุสิเกต
ส.อบต.หมู่ 9
นายรัติญา อินทรวิศิษฐ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายรัติญา อินทรวิศิษฐ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายโพดำ วรรณสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายโพดำ วรรณสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัด อบต.
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัด อบต.
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัด
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางธัญญารัตน์ สัพโส
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางธัญญารัตน์ สัพโส
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
น.ส.พิละพันธ์ สวาทวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
น.ส.พิละพันธ์ สวาทวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายอุดมศักดิ์ สุวรรณรงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายอุดมศักดิ์ สุวรรณรงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางกฤษณา สุระคาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางกฤษณา สุระคาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสกลกฤษณ์ นรสาร
พนักงานขับรถ
นายสกลกฤษณ์ นรสาร
พนักงานขับรถ
นางสาวจิราพร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวจิราพร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายกฤตชัย ลาสุด
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายกฤตชัย ลาสุด
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายอนุชา ผาสุวรรณ์
พนักงานขับรถ
นายอนุชา ผาสุวรรณ์
พนักงานขับรถ
นายศิริพงศ์ แก้วก่า
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายศิริพงศ์ แก้วก่า
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายโสภา ช่วยรักษา
พนักงานขับรถขยะ
นายโสภา ช่วยรักษา
พนักงานขับรถขยะ
นายปัญหา ทิศสุวรรณ
คนงานจ้างเหมา
นายปัญหา ทิศสุวรรณ
คนงานจ้างเหมา
นายพุฒฑา นาโควงค์
คนงานจ้างเหมา
นายพุฒฑา นาโควงค์
คนงานจ้างเหมา
group กองคลัง
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรุ่งทิวา หุนติราช
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวรุ่งทิวา หุนติราช
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางเกตุยุพา จันทร์เพ็งเพ็ญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 0895709161
นางเกตุยุพา จันทร์เพ็งเพ็ญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 0895709161
นางสาวแสงมณี โพธินี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวแสงมณี โพธินี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาววารุณี ไชยชมภู
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาววารุณี ไชยชมภู
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.สุมาลี ปัญเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
น.ส.สุมาลี ปัญเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวมยุรี ซาระวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวมยุรี ซาระวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
group กองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทรงยศ สุดเสน่หา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายทรงยศ สุดเสน่หา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายตุพล จันอังคาร
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายตุพล จันอังคาร
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายอภิลักษณ์ โพธิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอภิลักษณ์ โพธิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
น.ส.ปัณนัชญา อินทร์ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ปัณนัชญา อินทร์ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเมธี ศรีสร้อย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายเมธี ศรีสร้อย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
group กองการศึกษา
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายบัญชา พันธ์ุจำปา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายบัญชา พันธ์ุจำปา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.เยาวลักษณ์ มาตราช
ครูผู้ช่วย
น.ส.เยาวลักษณ์ มาตราช
ครูผู้ช่วย
นางมยุรี อินทรวิศิษฎ์
ครู คศ.1
นางมยุรี อินทรวิศิษฎ์
ครู คศ.1
นางนิชาภัทร สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
นางนิชาภัทร สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยนุช พรมนาถ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวปิยนุช พรมนาถ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
group กองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายอุทิศ ขลังวิเชียร
พนักงานสูบน้ำ
นายอุทิศ ขลังวิเชียร
พนักงานสูบน้ำ
นายอมรเทพ แก้วอาจ
พนักงานสูบน้ำ
นายอมรเทพ แก้วอาจ
พนักงานสูบน้ำ
group กองสวัสดิการสังคม
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสมพงษ์ อัคนิจ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายสมพงษ์ อัคนิจ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวพนารักษ์ เชิดชู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวพนารักษ์ เชิดชู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน