info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
group ฝ่ายบริหาร
นายสุกันท์ สุนันธรรม
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
นายสุกันท์ สุนันธรรม
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
นายวิชัย บูชาพันธ์
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0899410629
นายวิชัย บูชาพันธ์
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0899410629
นายแสงชัย แก้วก่า
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0956723242
นายแสงชัย แก้วก่า
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0956723242
นายเจษฎา เขื่อนกองแก้ว
เลขานุการนายก อบต.บะฮี
โทร : 0630262415
นายเจษฎา เขื่อนกองแก้ว
เลขานุการนายก อบต.บะฮี
โทร : 0630262415
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819740454
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819740454
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน