องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group ฝ่ายสภา
นายดำรงค์ โทหัต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายสุระพล พรมนาถ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายวันชัย แก้วก่า
ส.อบต.หมู่ 1
นางสาวเบญจมาศ ขวาอุ่นหล้า
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมนึก วะเกิดเป้ง
ส.อบต.หมู่ 2
นายเพลิง วันทา
ส.อบต.หมู่2
นายไพบูลย์ คำแก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายจรัญ ศรีไทย
ส.อบต.หมู่4
นายสมศักดิ์ อาสาสร้อย
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมวน นรสาร
ส.อบต.หมู่ 5
นายลำไพ โนนศิริ
ส.อบต.หมู่ 6
นายทองพูน ผาอินทร์
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาญณรงค์ ไชยปัญหา
ส.อบต.หมู่ 7
นายดาวรุ่ง มาตะรัตน์
ส.อบต.หมู่ 7
นายบุญกัน สีพา
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรศรี จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นางจีราวรรณ สายสร้อย
ส.อบต.หมู่ 9
นางประไพ มุสิเกต
ส.อบต.หมู่ 9
นายรัติญา อินทรวิศิษฐ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายโพดำ วรรณสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี