info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
group ฝ่ายสภา
นายดำรงค์ โทหัต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายดำรงค์ โทหัต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายสุระพล พรมนาถ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายสุระพล พรมนาถ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายวันชัย แก้วก่า
ส.อบต.หมู่ 1
นายวันชัย แก้วก่า
ส.อบต.หมู่ 1
นางสาวเบญจมาศ ขวาอุ่นหล้า
ส.อบต.หมู่ 1
นางสาวเบญจมาศ ขวาอุ่นหล้า
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมนึก วะเกิดเป้ง
ส.อบต.หมู่ 2
นายสมนึก วะเกิดเป้ง
ส.อบต.หมู่ 2
นายเพลิง วันทา
ส.อบต.หมู่2
นายเพลิง วันทา
ส.อบต.หมู่2
นายไพบูลย์ คำแก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายไพบูลย์ คำแก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายจรัญ ศรีไทย
ส.อบต.หมู่4
นายจรัญ ศรีไทย
ส.อบต.หมู่4
นายสมศักดิ์ อาสาสร้อย
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมศักดิ์ อาสาสร้อย
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมวน นรสาร
ส.อบต.หมู่ 5
นายสมวน นรสาร
ส.อบต.หมู่ 5
นายลำไพ โนนศิริ
ส.อบต.หมู่ 6
นายลำไพ โนนศิริ
ส.อบต.หมู่ 6
นายทองพูน ผาอินทร์
ส.อบต.หมู่ 6
นายทองพูน ผาอินทร์
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาญณรงค์ ไชยปัญหา
ส.อบต.หมู่ 7
นายชาญณรงค์ ไชยปัญหา
ส.อบต.หมู่ 7
นายดาวรุ่ง มาตะรัตน์
ส.อบต.หมู่ 7
นายดาวรุ่ง มาตะรัตน์
ส.อบต.หมู่ 7
นายบุญกัน สีพา
ส.อบต.หมู่ 8
นายบุญกัน สีพา
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรศรี จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรศรี จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นางจีราวรรณ สายสร้อย
ส.อบต.หมู่ 9
นางจีราวรรณ สายสร้อย
ส.อบต.หมู่ 9
นางประไพ มุสิเกต
ส.อบต.หมู่ 9
นางประไพ มุสิเกต
ส.อบต.หมู่ 9
นายรัติญา อินทรวิศิษฐ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายรัติญา อินทรวิศิษฐ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายโพดำ วรรณสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายโพดำ วรรณสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน