info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 57
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 3,102
เดือนที่แล้ว 8,867
ทั้งหมด 29,707

group ฝ่ายสภา
นายดำรงค์ โทหัต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายดำรงค์ โทหัต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายสุระพล พรมนาถ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายสุระพล พรมนาถ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายวันชัย แก้วก่า
ส.อบต.หมู่ 1
นายวันชัย แก้วก่า
ส.อบต.หมู่ 1
นางสาวเบญจมาศ ขวาอุ่นหล้า
ส.อบต.หมู่ 1
นางสาวเบญจมาศ ขวาอุ่นหล้า
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมนึก วะเกิดเป้ง
ส.อบต.หมู่ 2
นายสมนึก วะเกิดเป้ง
ส.อบต.หมู่ 2
นายเพลิง วันทา
ส.อบต.หมู่2
นายเพลิง วันทา
ส.อบต.หมู่2
นายไพบูลย์ คำแก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายไพบูลย์ คำแก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายจรัญ ศรีไทย
ส.อบต.หมู่4
นายจรัญ ศรีไทย
ส.อบต.หมู่4
นายสมศักดิ์ อาสาสร้อย
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมศักดิ์ อาสาสร้อย
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมวน นรสาร
ส.อบต.หมู่ 5
นายสมวน นรสาร
ส.อบต.หมู่ 5
นายลำไพ โนนศิริ
ส.อบต.หมู่ 6
นายลำไพ โนนศิริ
ส.อบต.หมู่ 6
นายทองพูน ผาอินทร์
ส.อบต.หมู่ 6
นายทองพูน ผาอินทร์
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาญณรงค์ ไชยปัญหา
ส.อบต.หมู่ 7
นายชาญณรงค์ ไชยปัญหา
ส.อบต.หมู่ 7
นายดาวรุ่ง มาตะรัตน์
ส.อบต.หมู่ 7
นายดาวรุ่ง มาตะรัตน์
ส.อบต.หมู่ 7
นายบุญกัน สีพา
ส.อบต.หมู่ 8
นายบุญกัน สีพา
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรศรี จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรศรี จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นางจีราวรรณ สายสร้อย
ส.อบต.หมู่ 9
นางจีราวรรณ สายสร้อย
ส.อบต.หมู่ 9
นางประไพ มุสิเกต
ส.อบต.หมู่ 9
นางประไพ มุสิเกต
ส.อบต.หมู่ 9
นายรัติญา อินทรวิศิษฐ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายรัติญา อินทรวิศิษฐ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายโพดำ วรรณสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายโพดำ วรรณสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน