messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางสุดารัตน์ สัพโส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพิละพันธ์ สวาทวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวอักษราพร อุตศาสตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอุดมศักดิ์ สุวรรณรงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางกฤษณา สุระคาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจิราพร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤตชัย ลาสุด
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายอนุชา ผาสุวรรณ์
พนักงานขับรถ
นายโสภา ช่วยรักษา
พนักงานขับรถขยะ
นายพงศธร วงษ์ศรี
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายฉัตรชัย สีหาราช
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายปรีชา บุญชาญ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสกลกฤษณ์ นรสาร
จ้างเหมาบริการ
นายปัญหา ทิศสุวรรณ
จ้างเหมาบริการ
นายคามิน ทิพทอง
จ้างเหมาบริการ
นายชัยญา ลาสุด
จ้างเหมาบริการ
นายสำอาง นาคเหลา
จ้างเหมาบริการ
นายไกรราช ฮองต้น
ภารโรง
นางสาวนุชราภรณ์ กลางทอง
แม่บ้าน

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี