info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสรุปการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีสูบน้ำบ้านท่าสองคอน หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน